Όροι χρήσης

H ιστοσελίδα “icooktoheal.com” σας καλωσορίζει!

Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν από την επίσκεψη και χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του icooktoheal.com και του περιεχομένου του.
Η χρήση του icooktoheal.com αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Κατά καιρούς, είναι δυνατή η μονομερής, απροειδοποίητη τροποποίηση των παρόντων όρων και προς τούτο καλείστε να τους ελέγχετε τακτικά .Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών κατανοεί και αποδέχεται ότι τοicooktoheal.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση, προς τους επισκέπτες/χρήστες.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο επισκέπτης / χρήστης του icooktoheal.com υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αθέμιτη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, καθώς και από κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο icooktoheal.com ή σε τρίτους. Είναι αμοιβαίως κατανοητό και αποδεκτό ότι ο χρήστης / μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο (π.χ. δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα) που αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του icooktoheal.com και icooktoheal.com. Ο χρήστης/ μέλος αποδέχεται και εγγυάται ότι το εν λόγω περιεχόμενο είναι πρωτότυπο και δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων. Εάν ο χρήστης/ μέλος αναρτήσει, δημοσιεύσει, αποστείλει, μεταφέρει ή άλλως καταστήσει διαθέσιμη συνταγή μέσω του διαδικτυακού τόπου icooktoheal.com εγγυάται ότι πρόκειται για δική του συνταγή και ότι δεν θα προκαλέσει βλάβη σε κανέναν. Εάν η ανάρτηση αφορά μήνυμα, τότε ο χρήστης/ μέλος οφείλει να τηρεί τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το icooktoheal.com διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το icooktoheal.com σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Σε περίπτωση που το icooktoheal.com λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν/δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα ή σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αναρτήσει περιεχόμενο το οποίο υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή περιεχόμενο παραπλανητικό, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε. O χρήστης/ μέλος για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλει στο δικτυακό τόπο για δημοσίευση αυτόματα παραχωρεί στο icooktoheal.com την απεριόριστη, χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς κανένα περιορισμό – τοπικό, χρονικό ή άλλο – άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετατροπή, διασκευή, δημόσια προβολή, εμπορική εκμετάλλευση, πώληση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο διάθεση του περιεχομένου, την ένταξή του σε άλλα έργα, καθώς και την περαιτέρω εκχώρηση των ως άνω δικαιωμάτων σε τρίτους άνευ ανταλλάγματος για τον χρήστη και χωρίς οιονδήποτε χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, εκχώρηση για την οποία ήδη από σήμερα ο χρήστης δηλώνει την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του. Επιπλέον, το περιεχόμενοτου χρήστη/μέλους μπορεί να γίνει διαθέσιμο για διαφημιστικούς ήχορηγικούς σκοπούς, χωρίς αντάλλαγμα για τον χρήστη/ μέλος.Περαιτέρω, το icooktoheal.com δεν υποχρεούται να αναρτά ή να κάνειοιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που έχει υποβληθεί από έναν χρήστη/μέλος και δύναται να το απορρίψει για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς τηνυποχρέωση γνωστοποίησης στον χρήστη/ μέλος του λόγου απόρριψης.Ο χρήστης/μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπουγια να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα,φωτογραφίες, εικόνες, μηνύματα, κλπ, παρέχει την άδεια στον δικτυακότόπο να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο γιαδιαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης που αναρτά ή/και δημοσιεύειπληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, μηνύματασυναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από τοicooktoheal.com στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.Ο χρήστης του icooktoheal.com κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί τηναποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον δικτυακό τόπο και τουςσυνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτούκαι τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός έχει διαθέσει γιαανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών τουδικτυακού τόπου.Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο διαδικτυακός τόποςicooktoheal.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήσητου/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τηδιάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουνπαραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης.Ο διαδικτυακός τόπος icooktoheal.com δεν έχει καμία ευθύνη για τηνεπικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών πουδιαφημίζονται σε αυτόν και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορικήσυναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του icooktoheal.com (κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, ειδήσεις,άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κ.λπ.), αποτελούν διανοητική(πνευματική/βιομηχανική) ιδιοκτησία του icooktoheal.com και προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις. Διατίθενται στους χρήστες αυστηρά για προσωπική τους χρήση και απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, μεταφορά, φόρτωση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, μετάφραση, διανομή, πώληση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, καθώς και η ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του icooktoheal.com και icooktoheal.com. Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματακαι προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, εμπίπτουν στηδική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το icooktoheal.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες και περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Ο χρήστης / μέλος του icooktoheal.com κατανοεί και αποδέχεται ότι τοicooktoheal.com δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στην ιστοσελίδα του. Το icooktoheal.com δεν πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου των αναρτήσεων των χρηστών/μελών, αλλά διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) για την κατ’επιλογή άρνηση ανάρτησης, μετακίνηση και διαγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου, ρητώς αποκλειόμενης της ευθύνης του για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στην Ιστοσελίδα. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, τοicooktoheal.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του icooktoheal.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Ο διαδικτυακός τόπος του icooktoheal.com ελέγχεται τακτικά για τρύπες ασφαλείας και γνωστά σημεία ευπάθειας, προκειμένου να γίνει η επίσκεψη των χρηστών όσο το δυνατόν ασφαλέστερη.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο icooktoheal.com αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του icooktoheal.com και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet, παρέχονται «ως έχουν» και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες τουicooktoheal.com και icooktoheal.com, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Κάποιες από τις πληροφορίες παρέχονται από τρίτα πρόσωπα και το icooktoheal.com δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές ούτε εγγυάται την ακρίβεια τους. Το icooktoheal.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί στους χρήστες σε σχέση με περιεχόμενο που είχε αναρτηθεί στον ιστότοπο από το ίδιο το icooktoheal ή τους διαφημιζόμενους. Το icooktoheal δεν φέρει καμία ευθύνη για πρόκληση οποιασδήποτε βλάβης από την κατανάλωση των διαφημιζόμενων προϊόντων ή συμπληρωμάτων διατροφής ή άλλων σκευασμάτων. O διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.
Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το περιεχόμενο του icooktoheal.com, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα(«περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πηγάζει από την προσωπική εμπειρία των διαχειριστών του icooktoheal.com.Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αποτελέσει ή να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, την διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού γιαοτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρούεξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στο icooktoheal.com. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό σας ή με την άμεση ιατρική βοήθεια(166). Το icooktoheal.com δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένεςεξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίεςπου μπορεί να αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Εάν κάποιος χρήστης /επισκέπτης του icooktoheal.com βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορίαπαρέχεται από το icooktoheal.com, το προσωπικό του icooktoheal.com, ή οποιονδήποτε εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, αυτό γίνεται με δική τουπροσωπική αποκλειστική ευθύνη. Σημειωτέον, επίσης, ότι η υλοποίηση των προτεινόμενων συνταγών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, ο οποίος καλείται να λάβει υπόψη του τις τυχόν παθήσεις του ή ιδιαιτερότητες του (π.χ. αλλεργίες).
COOKIES
Το icooktoheal.com μπορεί – μελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχεςτεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεωνΠρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου πουαποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δενλαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστήτου. Χρησιμοποιούνται για:1. την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/καισελίδων του icooktoheal.com και icooktoheal.com, 2. για στατιστικούς λόγους,3. προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναιχρήσιμες ή δημοφιλείς,4. για εξατομικευμένες διαφημίσεις. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσηςτον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τουςπαροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης/ χρήστης του icooktoheal.com μπορεί να ρυθμίσειτο πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσηςcookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστηςτων συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήσηcookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβασηστις υπηρεσίες αυτές.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Το icooktoheal.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τηνπολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα καιπληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποίαπαραπέμπει μέσω hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Τοicooktoheal.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες τωνιστοσελίδων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται μεαυτά με οποιονδήποτε τρόπο. Το icooktoheal.com ομοίως δεν ευθύνεταιγια οιαδήποτε επικοινωνία των χρηστών /μελών του με τρίτους πουδιαφημίζονται στην Ιστοσελίδα και για οιαδήποτε εμπορική συναλλαγή,τους όρους αυτής ως και για την ποιότητα των αγαθών που προκύψει απότη μεταξύ τους σχέση. Η συναλλαγή και οι όροι αυτής καθορίζονταιαποκλειστικά από τον επισκέπτη/χρήστη και τον πάροχο αγαθών ήυπηρεσιών τους οποίους και δεσμεύουν.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του icooktoheal.com γίνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, τον ν. 4624/2019 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ οι χρήστες απολαύουν των δικαιωμάτων, που προβλέπονται στον ως άνω νόμο, επί παραδείγματι του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το icooktoheal.com συλλέγει και επεξεργάζεται μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του,όταν εισέρχεται σε προωθητικά και διαφημιστικά προγράμματα, καθώς καιόταν συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Το icooktoheal.com δύναται να αξιοποιεί τα συλλεγόμενα στοιχεία με αποκλειστικό σκοπό την προώθησηπροσφορών και υπηρεσιών του, εκτός αν ο χρήστης/ μέλος έχει ζητήσει την παράλειψή του. Το icooktoheal.com δεσμεύεται να μην προβεί σε οιαδήποτε διάθεση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του σε τρίτους, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το νόμο ή με απόφαση των αρμοδίων αρχών. Το icooktoheal.com δύναται να διαθέτει προσωπικά δεδομένα των χρηστών / μελών του σε τρίτους μόνο εάν: α)έχει τη ρητή συγκατάθεση των προσώπων που αφορούν αυτά και β) ηδιάθεση των προσωπικών δεδομένων προς τρίτους που συνεργάζονται μετο icooktoheal.com καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση σχετικών εντολών των χρηστών. Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες/μέλη να απεγγραφούν επισκεπτόμενοι τη σχετική υπηρεσία τουicooktoheal.com και icooktoheal.com. Το icooktoheal.com διατηρεί τοδικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένωνκατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικώνδεδομένων, που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τιςυπηρεσίες του icooktoheal.com και icooktoheal.com. Για τυχόνερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ως και άσκηση του δικαιώματοςπρόσβασης ή/και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων είναιδυνατή η επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας του“icooktoheal.com” και “icooktoheal.com”.