Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα: Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.icooktoheal.com γίνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, τον ν. 4624/2019 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ οι χρήστες απολαύουν των δικαιωμάτων, που προβλέπονται στον ως άνω νόμο, επί παραδείγματι του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το icooktoheal.com συλλέγει και επεξεργάζεται μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, όταν εισέρχεται σε προωθητικά και διαφημιστικά προγράμματα, καθώς και όταν συμμετέχει σε διαγωνισμούς.

Το icooktoheal.com δύναται να αξιοποιεί τα συλλεγόμενα στοιχεία με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση προσφορών και υπηρεσιών του, εκτός αν ο χρήστης/ μέλος έχει ζητήσει την παράλειψή του. Το icooktoheal.com δεσμεύεται να μην προβεί σε οιαδήποτε διάθεση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του σε τρίτους, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το νόμο ή με απόφαση των αρμοδίων αρχών.

Το icooktoheal.com δύναται να διαθέτει προσωπικά δεδομένα των χρηστών / μελών του σε τρίτους μόνο εάν: α)έχει τη ρητή συγκατάθεση των προσώπων που αφορούν αυτά και β) η διάθεση των προσωπικών δεδομένων προς τρίτους που συνεργάζονται με το icooktoheal.com καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση σχετικών εντολών των χρηστών. Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες/μέλη να απεγγραφούν επισκεπτόμενοι τη σχετική υπηρεσία τουicooktoheal.com και icooktoheal.com. Το icooktoheal.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών.

Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του icooktoheal.com και icooktoheal.com. Για τυχόν ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ως και άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης ή/και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας του“icooktoheal.com” και “icooktoheal.com”.