Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας μας

Όροι Χρήσης - iCooktoHeal Υγιεινές συνταγές για υγιείς ανθρώπους

H ιστοσελίδα “icooktoheal.com” σας καλωσορίζει!

Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή πριν από την επίσκεψη και χρήση

των σελίδων και των υπηρεσιών μας τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις

υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του icooktoheal.com &

icooktoheal.com και του περιεχομένου του.

Η χρήση του icooktoheal.com αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/

χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους

χρήσης της ιστοσελίδας και σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν

συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει

χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Κατά καιρούς, είναι

δυνατή η μονομερής, απροειδοποίητη τροποποίηση των παρόντων όρων

και προς τούτο καλείστε να τους ελέγχετε τακτικά.

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών κατανοεί και αποδέχεται ότι το

icooktoheal.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει,

προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς

προειδοποίηση, προς τους επισκέπτες/χρήστες.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης / χρήστης του icooktoheal.com υποχρεούται να απέχει από

κάθε παράνομη, αθέμιτη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των

υπηρεσιών της ιστοσελίδας, καθώς και από κάθε πράξη ή παράλειψη που

μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο icooktoheal.com ή σε τρίτους.

Είναι αμοιβαίως κατανοητό και αποδεκτό ότι ο χρήστης / μέλος είναι

αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο (π.χ. δεδομένα, κείμενα,

γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα) που

αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο

μέσω των υπηρεσιών του icooktoheal.com και icooktoheal.com. Ο

χρήστης/ μέλος αποδέχεται και εγγυάται ότι το εν λόγω περιεχόμενο είναι

πρωτότυπο και δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή τυχόν άλλα

δικαιώματα τρίτων.

Εάν ο χρήστης/ μέλος αναρτήσει, δημοσιεύσει,

αποστείλει, μεταφέρει ή άλλως καταστήσει διαθέσιμη συνταγή μέσω του

διαδικτυακού τόπου icooktoheal.com εγγυάται ότι πρόκειται για δική του

συνταγή και ότι δεν θα προκαλέσει βλάβη σε κανέναν.

Εάν η ανάρτηση

αφορά μήνυμα, τότε ο χρήστης/ μέλος οφείλει να τηρεί τους κανόνες της

καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε

παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το icooktoheal.com διατηρεί το

δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού

μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων.

Το icooktoheal.com σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι

αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες

προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.

Σε περίπτωση που το icooktoheal.com

λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που

αναρτούν/δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα ή σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αναρτήσει περιεχόμενο το οποίο υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή περιεχόμενο παραπλανητικό, διατηρεί το

δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του ή ακόμα και του

λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

O χρήστης/ μέλος για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλει στο δικτυακό

τόπο για δημοσίευση αυτόματα παραχωρεί στο icooktoheal.com την

απεριόριστη, χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς κανένα περιορισμό – τοπικό,

χρονικό ή άλλο – άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση,

προσαρμογή, μετατροπή, διασκευή, δημόσια προβολή, εμπορική

εκμετάλλευση, πώληση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο διάθεση του

περιεχομένου, την ένταξή του σε άλλα έργα, καθώς και την περαιτέρω

εκχώρηση των ως άνω δικαιωμάτων σε τρίτους άνευ ανταλλάγματος για

τον χρήστη και χωρίς οιονδήποτε χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό,

εκχώρηση για την οποία ήδη από σήμερα ο χρήστης δηλώνει την

ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του. Επιπλέον, το περιεχόμενο

του χρήστη/μέλους μπορεί να γίνει διαθέσιμο για διαφημιστικούς ή

χορηγικούς σκοπούς, χωρίς αντάλλαγμα για τον χρήστη/ μέλος.

Περαιτέρω, το icooktoheal.com δεν υποχρεούται να αναρτά ή να κάνει

οιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που έχει υποβληθεί από έναν χρήστη/

μέλος και δύναται να το απορρίψει για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την

υποχρέωση γνωστοποίησης στον χρήστη/ μέλος του λόγου απόρριψης.

Ο χρήστης/μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου

για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα,

φωτογραφίες, εικόνες, μηνύματα, κλπ, παρέχει την άδεια στον δικτυακό

τόπο να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για

διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης που αναρτά ή/και δημοσιεύει

πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, μηνύματα

συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το

icooktoheal.com στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

Ο χρήστης του icooktoheal.com κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την

αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον δικτυακό τόπο και τους

συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού

και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός έχει διαθέσει για

ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του

δικτυακού τόπου.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο διαδικτυακός τόπος

icooktoheal.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση

του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη

διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν

παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο διαδικτυακός τόπος icooktoheal.com δεν έχει καμία ευθύνη για την

επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που

διαφημίζονται σε αυτόν και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική

συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα

τρίτων), όλο το περιεχόμενο του icooktoheal.com (κείμενα, γραφικά,

φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, ειδήσεις,

άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά

σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες

προϊόντων, ονόματα εταιρειών κ.λπ.), αποτελούν διανοητική

(πνευματική/βιομηχανική) ιδιοκτησία του icooktoheal.com και

προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και

διεθνείς διατάξεις. Διατίθενται στους χρήστες αυστηρά για προσωπική

τους χρήση και απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε, εν όλω ή εν μέρει,

αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, μεταφορά, φόρτωση, αποθήκευση,

αναδημοσίευση, μετάφραση, διανομή, πώληση και τροποποίηση με

οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, καθώς και η ανακοίνωση, διάδοση ή

οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για

εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη

συναίνεση του icooktoheal.com και icooktoheal.com. Τα εμπορικά

σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, ονόματα

εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα

και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην

ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, εμπίπτουν στη

δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν

αποτελεί και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση

άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το icooktoheal.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή

λειτουργία του δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι

σελίδες, υπηρεσίες και περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και

σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Ο χρήστης / μέλος του icooktoheal.com κατανοεί και αποδέχεται ότι το

icooktoheal.com δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το

σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στην

ιστοσελίδα του. Το icooktoheal.com δεν πραγματοποιεί προληπτικό

έλεγχο του περιεχομένου των αναρτήσεων των χρηστών/μελών, αλλά

διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) για την κατ’

επιλογή άρνηση ανάρτησης, μετακίνηση και διαγραφή οποιουδήποτε

περιεχομένου, ρητώς αποκλειόμενης της ευθύνης του για οποιαδήποτε

βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση περιεχομένου που

αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από

τους χρήστες/μέλη στην Ιστοσελίδα.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε

συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το

icooktoheal.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο

επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του icooktoheal.com

στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο διαδικτυακός τόπος του icooktoheal.com ελέγχεται τακτικά για τρύπες ασφαλείας και γνωστά σημεία ευπάθειας, προκειμένου να γίνει η επίσκεψη των χρηστών όσο το δυνατόν ασφαλέστερη.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο

icooktoheal.com αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη

του icooktoheal.com και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του

Internet, παρέχονται «ως έχουν» και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να

εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν

σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη

συγκεκριμένων πράξεων. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του

icooktoheal.com και icooktoheal.com, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του

με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη

διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Κάποιες από τις

πληροφορίες παρέχονται από τρίτα πρόσωπα και το icooktoheal.com δεν

είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές ούτε εγγυάται την

ακρίβεια τους. Το icooktoheal.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί στους χρήστες σε σχέση με περιεχόμενο που είχε αναρτηθεί στον ιστότοπο.

O διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει

προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς

προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

 

Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο του icooktoheal.com, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα

(«περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πηγάζει από την προσωπική εμπειρία των διαχειριστών του icooktoheal.com.

Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αποτελέσει ή να αντικαταστήσει την επαγγελματική

ιατρική συμβουλή, την διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές

των εξειδικευμένων ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για

οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική

συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού

εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στο icooktoheal.com. Στην

περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε μια έκτακτη ιατρική ανάγκη,

επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό σας ή με την άμεση ιατρική βοήθεια

(166). Το icooktoheal.com δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες

εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες

που μπορεί να αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Εάν κάποιος χρήστης /

επισκέπτης του icooktoheal.com βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία

παρέχεται από το icooktoheal.com, το προσωπικό του icooktoheal.com, ή

οποιονδήποτε εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, αυτό γίνεται με δική του

προσωπική αποκλειστική ευθύνη. Σημειωτέον, επίσης, ότι η υλοποίηση των προτεινόμενων συνταγών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, ο οποίος καλείται να λάβει υπόψη του τις τυχόν παθήσεις του ή ιδιαιτερότητες του (π.χ. αλλεργίες).

 

COOKIES

Το icooktoheal.com μπορεί – μελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία

αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες

τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων

Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που

αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν

λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή

του. Χρησιμοποιούνται για:

  1. την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/

χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και

σελίδων του icooktoheal.com και icooktoheal.com,

  1. για στατιστικούς λόγους,
  2. προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι

χρήσιμες ή δημοφιλείς,

  1. για εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης

τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/

χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους

παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου

είδους.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του icooktoheal.com μπορεί να ρυθμίσει

το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο

τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε

συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης

cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης

των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση

cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση

στις υπηρεσίες αυτές.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το icooktoheal.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την

πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και

πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία

παραπέμπει μέσω hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το

icooktoheal.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι

ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των

ιστοσελίδων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με

αυτά με οποιονδήποτε τρόπο. Το icooktoheal.com ομοίως δεν ευθύνεται

για οιαδήποτε επικοινωνία των χρηστών /μελών του με τρίτους που

διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα και για οιαδήποτε εμπορική συναλλαγή,

τους όρους αυτής ως και για την ποιότητα των αγαθών που προκύψει από

τη μεταξύ τους σχέση. Η συναλλαγή και οι όροι αυτής καθορίζονται

αποκλειστικά από τον επισκέπτη/χρήστη και τον πάροχο αγαθών ή

υπηρεσιών τους οποίους και δεσμεύουν.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και

προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των

υπηρεσιών του icooktoheal.com γίνεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, τον ν. 4624/2019 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ οι χρήστες απολαύουν των δικαιωμάτων, που προβλέπονται στον ως άνω νόμο, επί παραδείγματι του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το icooktoheal.com συλλέγει και επεξεργάζεται μη ευαίσθητα προσωπικά

δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του,

όταν εισέρχεται σε προωθητικά και διαφημιστικά προγράμματα, καθώς και

όταν συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Το icooktoheal.com δύναται να

αξιοποιεί τα συλλεγόμενα στοιχεία με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση

προσφορών και υπηρεσιών του, εκτός αν ο χρήστης/ μέλος έχει ζητήσει

την παράλειψή του. Το icooktoheal.com δεσμεύεται να μην προβεί σε

οιαδήποτε διάθεση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών

του σε τρίτους, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το νόμο ή με

απόφαση των αρμοδίων αρχών. Το icooktoheal.com δύναται να διαθέτει

προσωπικά δεδομένα των χρηστών / μελών του σε τρίτους μόνο εάν: α)

έχει τη ρητή συγκατάθεση των προσώπων που αφορούν αυτά και β) η

διάθεση των προσωπικών δεδομένων προς τρίτους που συνεργάζονται με

το icooktoheal.com καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση σχετικών

εντολών των χρηστών. Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες/μέλη να απεγγραφούν επισκεπτόμενοι τη σχετική υπηρεσία του

icooktoheal.com και icooktoheal.com. Το icooktoheal.com διατηρεί το

δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων

κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών. Εάν κάποιος επισκέπτης

/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών

δεδομένων, που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις

υπηρεσίες του icooktoheal.com και icooktoheal.com.

Για τυχόν

ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ως και άσκηση του δικαιώματος

πρόσβασης ή/και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων είναι

δυνατή η επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας του

“icooktoheal.com” και “icooktoheal.com”.